Mọi đóng góp đều cao quý và có khấu trừ thuế.

100% of your gifts are taxdeductible.

Hoi Bac Ai Phanxico - Home

For all other credit cards users

For Paypal users

MISSION STATEMENT

To provide orphans, lepers, disables and the less-fortunate fundamental humanitarian living assistance such as foods, clean water, clothing, education and medical assistance


ABOUT US

Operating since 2003, Hoi Bac Ai Phanxico is a 501(c)(3) non-profit Public Charity.  The Charity observes all IRS, federal and state regulations and is audited annually by a member of the US and California Certified Public Accountant Institution. All donations are tax-deductible and are directed toward charitable projects and operations.


PARTNERSHIP

Together in cooperation with Catholic bishops, priests, nuns and Buddhist monks, our Charity helps provide fundamental living necessities to those who are less-fortunate. We provide food, clean water, clothing, medical care, educational scholarship, wheelchairs, improvement programs for poor communities and villages and the protection of life.OPERATIONS

With charitable guidance from religious priests, nuns and monks, Hoi Bac Ai Phanxico is governed by a Board of Directors operating at our office in San Francisco, CA, USA. All donations and charity projects are certified by a check and balance process and recorded by our religious nun and book-keeper accountant.

Our Charity cooperates with numerous Catholic bishops, priests, nuns, and Buddhist monks in Vietnam. We work cooperatively to ensure all donations go directly to the orphans, the disabled, the lepers and those who truly need help.

Our Charity has helped over 3+ million people in Vietnam and Cambodia through charitable projects such as rice distributions, clean water wells, heart, tumors and eye surgeries, free medicines, scholarships for poor students, job training programs and local community improvement initiatives. Our Charity sponsors over 4000 orphans living in 60+ orphanage locations.TÔN CHỈ

Hội Bác Ái Phanxicô phục vụ trẻ em mồ côi, ngöôøi khuyết tật và anh chị em lâm cảnh khốn cùng không phân biệt tôn giáo hoặc sắc tộc về nhu cầu cơm áo, y tế, giáo dục, và bảo vệ sự sống.


BẢN CHẤT

Hội Bác Ái Phanxicô là một Hội Từ Thiện vô vị lợi được giấy phép chấp thuận hoạt động của Tiểu Bang California 501(c)(3) Non-profit Public Charity #52-2418738. Hàng năm, Hội có thành viên của Tổ Chức Kế Toán Công Chứng Hoa Kỳ và California kiểm tra tài chánh và cách thức hoạt động. Tất cả số tiền đóng góp của ân nhân đều được khấu trừ thuế.


PHƯƠNG CÁCH LÀM VIỆC

Hội Bác Ái Phanxicô (HBAP) được điều hành tại văn phòng chính ở San Francisco, California, USA. Tất cả mọi chi thu đều được kiểm soát bởi một Nữ Tu. HBAP trực tiếp làm việc với một số Đức Cha và hàng trăm các Linh Mục, Nữ Tu, Ni Sư luôn cộng tác đắc lực để bảo đảm số tiền quý vị ân nhân đóng góp được đến tay người nghèo, trẻ em mồ côi, khuyết tật và bệnh nhân phong cùi. 


HBAP đã giúp trên 3,500,000 người tại Việt Nam và Cambodia qua các công tác phát gạo cứu đói, xây hệ thống lọc
nước, phát chăn màn và áo ấm, khám bệnh, giúp giải phẫu tim và mắt, v.v...